Mecburi Uygulamaya Alınan Ürünlere İlişkin Türk Standartlarına Dair Tebliğ (No: SGM2022/40)

Mecburi Uygulamaya Alınan Ürünlere İlişkin Türk Standartlarına Dair Tebliğ (No: SGM2022/40)

MEVZUAT DUYURU
KONU: Mecburi Uygulamaya Alınan Ürünlere İlişkin Türk Standartlarına Dair Tebliğ (No: SGM
2022/40 )
AÇIKLAMAMecburi Uygulamaya Alınan Ürünlere İlişkin Türk Standartlarına Dair Tebliğ (No: SGM
2022/40)’in EK-1’inde listelenen standartlar 6 ay sonra yürürlüğe girecek.Ek-1’de yer alan
Türk Standartları kapsamına giren ürünleri imal eden ve piyasaya arz edenlerin Tebliğ
hükümlerine uymaları zorunludur.
11 Mayıs 2023 Perşembe Resmi Gazete Sayı: 32187
TEBLİĞ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
MECBURİ UYGULAMAYA ALINAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN
TÜRK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: SGM 2022/40)
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, mecburi uygulamaya alınan ürünlere ilişkin Türk Standartlarına dair usul ve esasları
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Ek-1’de yer alan ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yayımlanan Türk
Standartlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 4
sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 550 nci maddesinin dördüncü fıkrası ve 12/3/2021 tarihli ve 31421 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Zorunlu uygulama
MADDE 4- (1) Ek-1’de yer alan Türk Standartları, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihteki tadilleri ile birlikte imalat
ve piyasaya arz safhalarında mecburi olarak uygulamaya konulmuştur.
(2) Ek-1’de yer alan Türk Standartları kapsamına giren ürünleri imal eden ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ
hükümlerine uymaları zorunludur.
Temin
MADDE 5- (1) Ek-1’de yer alan Türk Standartları, TSE Merkez Teşkilatından, belgelendirme müdürlüklerinden ve il
temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Karşılıklı tanıma
MADDE 6- (1) Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan ürünlerin bu Tebliğ hükümleri
çerçevesinde belirtilen kurallara uygun olduğu varsayılır. Bu kuralların uygulanması Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma
Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
Yürürlük
MADDE 7- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.