İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1)

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1)

MEVZUAT DUYURU

KONU:  İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1) 

 AÇIKLAMA

TSE-TAREKS uygulamasına tabi ürünlerin denetim esaslarında bazı değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişiklikle 7224 , 7225 , 7226 ve  7228 tarife  pozisyonundaki bazı takım çelikleri ve soğuk hadde ürünleri TSE kapsamına alındı.

Daha önce kapsamda olan 7013 tarife pozisyonundaki çocuk bakım ürünleri Tebliğ kapsamından çıkarıldı (Bu ürünler 2024/17 sayılı Tebliğ kapsamında değerlendirilecek).

Tebliğde yapılan değişiklikler ;

1- Fiili denetim durumunda gerekli belgelerin TAREKS’e yüklenmesi için verilen süre 2 işgününden 20 işgününe çıkarıldı. Belgelerin süresi içinde yüklenmemesi durumunda başvuru  iptal edilmeyip olumsuz olarak sonuçlanacak.  TAREKS tarafından denetime yönlendirilen başvurularda daha önce belgeler süresinde yüklenmediğinde başvuru iptalle sonuçlanıyor ve daha yüksek bir ücret karşılığında yeniden başvuru yapılıyordu. Bu uygulamaya son verilmiş oldu.

2- TAREKS’e yüklenen, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgilisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılacak.

3-Geri gelen eşyanın ithalatında 24010099901680104513570 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilecek. 

4-Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, Ek-2’de belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir belgede tahrifat yapanlar veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında 7223 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanacak

5-TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata,Tebliğ hükümlerine ve  Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 3 ay ile 12 ay arasında askıya alınabilecek, firmanın denetim başvuruları 6 ay ila 12 ay arasında fiili denetime yönlendirilecek. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenecek.

TARİFE 2024 TEBLİĞDEN ÇIKANLARTSE EKLENEN 2024  TSE EKLENENLER
    
7013.41.10.00.00El imali olanlar7224.10.10.00.00 Takım çeliğinden olanlar
7013.41.90.00.00Makina imali olanlar7224.10.90.00.00 Diğerleri
7013.49.10.00.00Sertleştirilmiş camdan olanlar7224.90.02.00.11  Enine kesiti dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olanlar veya sıcak haddelenmiş 
7013.49.91.00.00El imali olanlar7224.90.02.00.19  Diğerleri
7013.49.99.00.00Makina imali olanlar7224.90.05.00.00 Ağırlık itibariyle % 0,7 veya daha az karbon ve%0,5 veya daha fazla 
  7224.90.07.00.00 Diğerleri 
  7224.90.14.00.00  Diğerleri 
  7224.90.31.00.00  Ağırlık itibariyle en az % 0,9  en fazla 1,15 karbon,en az % 0,5 en
  7224.90.38.00.00  Diğerleri 
  7224.90.90.00.00 Dövülmüş
  7225.40.15.00.19  Diğerleri
  7225.40.40.00.00  Kalınlığı 10 mm. yi geçenler
  7225.40.60.00.00  Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm. yi geçmeyenler
  7225.40.90.00.00  Kalınlığı 4,75 mm. den az olanlar
  7225.40.15.00.11  Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya 
  7225.50.20.00.21 Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya 
  7225.50.20.00.29 Diğerleri
  7225.50.80.00.11  Kalınlığı 3mm. veya daha fazla olanlar
  7225.50.80.00.12  Kalınlığı 3mm. den az olanlar
  7226.19.10.00.11 Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat ve daha az vat kayıbı olanlar
  7226.19.80.00.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 
  7226.19.80.00.12 Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler
  7226.92.00.00.11  Genişliği 500 mm.yi geçenler 
  7226.92.00.00.12  Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 
  7228.10.20.00.00 Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş;  Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş 
  7228.10.50.00.00 Dövülmüş
  7228.10.90.00.00 Diğerleri
  7228.30.20.00.00 Takım çeliğinden olanlar
  7228.30.41.00.00  Çapı 80 mm veya daha fazla, enine kesiti daire şeklinde olanlar 
  7228.30.49.00.00  Diğerleri 
  7228.30.61.00.00 Çapı 80 mm veya daha fazla olanlar
  7228.30.69.00.00 Çapı 80 mm .den az olanlar
  7228.30.70.00.00  Enine kesiti dikdörtgen şeklinde olanlar (kare hariç), dört yüzeyi de
  7228.30.89.00.00  Diğerleri 
  7228.40.10.00.00 Takım çeliğinden olanlar
  7228.40.90.00.00 Diğerleri
  7228.50.20.00.00 Takım çeliğinden olanlar
  7228.50.40.00.00 Ağırlık itibariyle en az % 0,9  en fazla %1,15 karbon,en az % 0,5 en
  7228.50.61.00.00 Çapı 80 mm veya daha fazla olanlar
  7228.50.69.00.11  Çapı 10 mm. veya daha az olanlar
  7228.50.69.00.19  Diğerleri
  7228.50.80.00.00  Diğerleri
  7228.60.20.00.11  Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)
  7228.60.20.00.19  Diğerleri
  7228.60.80.00.11  Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)
  7228.60.80.00.19  Diğerleri

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2024 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 29/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatçı firmanın talebi halinde, İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/1)’ne göre sonuçlandırılır.

(2) Bu Tebliğin hükümleri, Ek-1’de belirtilen, ancak 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/1)’nin Ek-1’inde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında 29/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmaz. Bu fıkra, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler nedeniyle farklılaşan GTİP’ler için uygulanmaz.