İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/7) // 3907.69 Gtip Emy korunma uygulaması uzatma önerisi

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/7) // 3907.69 Gtip Emy korunma uygulaması uzatma önerisi

MEVZUAT DUYURU

KONU: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/7)

AÇIKLAMA

3907.69.00.00.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılan Polietilen Tereftalat Cips ithalatında 3 (üç) yıl korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanması uzatılması önerisi hk. Resmi gazete detay ve yıllık tablo aşağıdaki gibidir.

13 Aralık 2023 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 32398
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2023/7)KapsamMADDE 1- (1) Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 11/5/2023 tarihli ve 32187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/2) ile açılan korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan kararı içermektedir.SoruşturmaMADDE 2- (1) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma kapsamında ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu Ek-1’de yer almaktadır.KararMADDE 3- (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu soruşturma sonucunda varılan tespitler ışığında, 3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “Diğerleri” eşya tanımıyla sınıflandırılmakta olan ürünün ithalatında uygulanan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması (Anlaşma)’nın 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan DTÖ üyeleri ile talep olması halinde istişarelerde bulunulmasına, Anlaşmanın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.GTİPEK MALİ YÜKÜMLÜLÜK (ABD Doları/Kg)1. Dönem2. Dönem3. Dönem3907.69.00.00.0013/12/2023-12/12/202413/12/2024-12/12/202513/12/2025-12/12/20260,0540,0520,050(2) Birinci fıkrada belirtilen önlem, ilgili Cumhurbaşkanı Kararının yürürlüğe girmesiyle uygulanmaya başlar.YürürlükMADDE 4- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.YürütmeMADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.