Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik (İthalat beyannamelerinde mali sorumlu kişi kutusunun doldurulması ihtiyari olması hk

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik (İthalat beyannamelerinde mali sorumlu kişi kutusunun doldurulması ihtiyari olması hk

MEVZUAT DUYURU
KONU: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik (İthalat beyannamelerinde mali sorumlu kişi kutusunun
doldurulması ihtiyari olması hk
AÇIKLAMA
Gümrük Yönetmeliğinin EK 14’ünün II- BEYANNAME KUTULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR başlıklı bölümünün
B. İTHALAT başlığı altında yer alan 9 no.lu kutu: Mali sorumlu kişi alt başlığındaki paragrafta yer alan İhracatçının
ibaresi İthalatçının şeklinde yeniden düzenlenerek, İthalat beyannamelerinde mali sorumlu kişi kutusunun
doldurulması ihtiyari olmuştur.
12 Mayıs Cuma Resmi Gazete Sayı:32188
YÖNETMELİK
Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin EK
14’ünün “II- BEYANNAME KUTULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR” başlıklı bölümünün “B. İTHALAT” başlığı altında
yer alan “9 no.lu kutu: Mali sorumlu kişi” alt başlığındaki paragrafta yer alan “İhracatçının” ibaresi “İthalatçının” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.