7846 sayılı Karar’la bu ithalatta gözetim ve korunma  önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan KDV’nin  indirim hakkının kaldırılması hk

7846 sayılı Karar’la bu ithalatta gözetim ve korunma  önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan KDV’nin  indirim hakkının kaldırılması hk

MEVZUAT DUYURU

KONU:  7846 sayılı Karar’la bu ithalatta gözetim ve korunma  önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan KDV’nin  indirim hakkının kaldırılması hk

AÇIKLAMA

KDV Kanunu’nun   29/1-b maddesine istinaden mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den, faaliyetlerine ilişkin olarak ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV’yi indirme hakkına sahip iken 24.11.2023 tarihli resmi gazete de yayınlanan  7846 sayılı Karar’la bu ithalatta gözetim ve korunma  önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan KDV’nin  indirim hakkının kaldırıldı.

İthalatta korunma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştır.

23/11/2023 TARİHLÎ VE 7846 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) İthalatta gözetim uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştır.

(2) İthalatta korunma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştır.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.