YÖNETİM SİSTEMLERİ-ISO 9001:2008

Oskar Grup Şirketlerimiz, Oskar Lojistik ve Taşımacılık Ltd Şti. ve Oskar Gümrük Müşavirliği Ltd Şti. (ISO 9001:2008) Yönetim Sistemleri ve sertifikasına sahiptir. Tüm hizmetlerimizde ‘müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, süreç yaklaşımı, sistem yaklaşımı, sürekli iyileştirme ve verilere dayalı karar verme kalite temel prensiplerini benimseriz. Bu prensipler kalite yönetim sistemi politikamızın temellerini oluşturur.

Tüm faaliyetlerde ‘müşteri odaklılık’ yaklaşımı tüm çalışanlarca benimsenmekte olan en önemli değerlerimiz arasındadır. Müşteri odaklılık yaklaşımı ile müşterilerin değişen taleplerini saptamak ve en iyi şekilde karşılamak, taleplerinde ötesine geçerek müşteriye değer yaratmak, müşteri memnuniyetinin en üst seviyede sağlanması hedeflenir.
     İş süreçlerini sürekli iyileştiren, organizasyon içinde değer yaratan ‘liderler’i desteklemek ve liderler yetiştirmek amacımızdır.
     Grubumuzda her seviyede çalışanın proses yaklaşımına sahip olması, süreçlerin ve hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesine katkı sağlaması ilkemizdir. Şirket kurumsal hedeflerinin farkındalığı ve benimsenmesi, kurumsal hedeflerin bireysel hedef olarak görülmesi grubumuzun bir kültürüdür.
     Müşterilerimize sunulan entegre hizmet süreçlerinin tümü bir bütün olarak ve ‘süreç yaklaşımı’ ile yönetilir. Her süreç, verimlilik, karlılık, hız, etkinlik eksenlerinde izlenir.
     Tedarikçilerimiz müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerde karşılıklı fayda ve değer yaratmaya yönelik işbirliği yaptığımız paydaşlarımızdır. Tedarikçilerimizin hizmetlerin başarıyla yürütülmesinde ve geliştirilmesinde stratejik öneme sahip olduklarını biliriz. Bu anlayışla uzun vadede artı değerler yaratan işbirliği kurmayı hedefleriz.
     Süreçlerimizi ; hedeflerimiz, değişken koşulların gerekleri ve müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde sürekli iyileştirmeyi hedefleriz.
     Birbirleri ile ilgili süreçlerin bir sistem olarak tanımlanması, yönetilmesi, hedeflerin başarılması grup faaliyetlerimizin etkililiğine ve verimliğine katkı sağlamaktadır.
     Tüm faaliyetlerimizde alınan kararlar veri analizlerine ve bilgi kaynaklarına dayandırılır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ-ISO 27001:2004

Grup şirketlerimiz sahip olduğu her türlü bilginin kurumsal hafızamızı oluşturan önemli ve kritik varlıklar olduğunun ve bu nedenle özenle korunması gerektiğinin farkındadır. Bilgi varlıklarının güvenliğine büyük önem veren şirketimiz, sahip olduğu ISO 9001 kalite yönetim sistemi standardına ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini entegre etmiştir.
ISO 27001, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (Information Security Management System) bilgi varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliklerinin korunmasını ve müşterilerimize güven vermemize yardımcı olur.

Bilgi güvenliğine büyük önem veren grubumuzun temel ilkeleri;
     Lojistik sektöründe, sürekli gelişme ve iyileşmeyi sağlamaya yönelik, yasal ve düzenleyici gereksinimleri ve müşteri sözleşmelerine ilişkin güvenlik yükümlülüklerini dikkate alarak hizmet sağlamak,
     Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi esaslı sürdürülebilir bir bilgi güvenliği sistemi uygulamak,
     Bilgi varlıklarının bütünlük, gizlilik ve erişilebilirlerinin sağlanması ve sistemin geliştirilerek sürdürülmesi,
     Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızla Bilgi Güvenliği yükümlülüklerini dikkate alarak iş yapmaktır.
Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi kapsamında ‘Oskar Etik İlkeleri’ belirlenmiş olup, tüm çalışanlarımız etik davranmak sorumluluğu ve bilinci içindedir. Bu yaklaşımla sistemin devamlılığına ve gelişimine katkı sağlamaktadır.
İş Güvenliği
Sağlık, emniyet ve çevre öncelikli değerlerimiz olup, tüm süreçlerimizin temel taşları olarak görürüz.
     İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerimizi sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde planlar ve OHSAS 18001 standardını referans alarak yürütürüz.
     Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini önemser ve ISO 14001 Standardını referans alarak ‘sürdürülebilir çevre için gönüllü’ olarak çalışırız.
     Sağlık Emniyet ve Çevre ile ilgili sorumlulukları ve etik kuralları her kademedeki çalışanlarımızla paylaşırız. Tüm çalışanlarımız SEÇ ile ilgili sorumlulukların bilincindedir.
     Teknolojik gelişmeleri ve yeni metodları iş süreçlerimize adapte ederken, SEÇ ile ilgili mevzuatlar ve emniyet kurallarını uygularız.
     Çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli ortamda çalışması önceliğimizdir. Tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımızla bu konuda iş birliği yapar ve sinerji yaratırız.
     SEÇ ile ilgili performansımızı sürekli izler, süreçlerimizin verimliliğini ve etkinliğini sağlık, emniyet ve çevre eksenlerindeki iyileştirmelerle destekleriz.

ÇEVRE POLİTİKASI

Ekipman, insan ve bilgi sistemlerine sürekli yatırımlar yaparak, çevresel unsurları kontrol altında tutmayı hedefleriz. Yaşanılabilir bir Dünya için çevre ile dost uygulamalar sürdürmeyi taahhüt ederiz. Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini önemser ve ISO 14001 Standardını referans alarak 'sürdürülebilir çevre için gönüllü' olarak çalışırız.
Bu kapsamda hedeflerimiz;
     Kirliliği mümkünse kaynağında önlemeye çalışmak
     Kirlilik oluşuyorsa tekrar kullanım veya geri kazanım imkanlarını uygulamaya çalışmak
     Çevre ile ilgili yasal düzenlemelere uymak
     Çevre koruma uygulamalarını tüm çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve sosyal paydaşlar ile paylaşmaktır.