GÜMRÜKLEME DOSYALARI
Hazırlanması Gerekli Evrak listesi 
Tebliğ'in 1 inci maddesinde belirtilen firma dosyalarının oluşturulmasını teminen aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri hazırlanması gerekmektedir.
(a) Ticaret Sicil Gazetesi, (ticaret odası veya noter tasdikli olacak) 
(b) İmza sirküleri,(noter tasdikli olacak)
(c) İmzaya yetkili şahısların T.C. Kimlik Numaraları gösteren nüfus cüzdan sureti ve adreslerini gösterir ikametgâh (muhtarlıktan alınabilir)
(ç) Vergi mükellefiyet yazısı,(vergi dairesinden alınacak)
(d) Oda sicil kayıt sureti, (faaliyet belgesi)(ticaret odasından alınacak)
(e) Doğrudan veya dolaylı temsilci sıfatıyla işlem yapacak olanlara ait vekâletname veya temsil name,(ekteki örneğe göre noter den düzenlenecek)

Yukarıdaki evraklardan 2 şer adet, ya asıl, ya da noter tasdikli olması gerekmektedir. Dosyayı İndir
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemeleri) >>> Dosyayı İndir
Vekaletname Örneği 2 adet noter tasdikli vekaletname örneği. >>> Dosyayı İndir
Vergi Mükellefiyet Yazısı Bağlı bulunulan vergi dairesinden onaylı aslı, 2 Adet. >>>  
Faaliyet Belgesi Ticaret Odası onaylı Aslı veya Noter Tasdikli, 2 Adet.  
Ticaret Sicil Gazetesi Ticaret Odası onaylı veya Noter tasdikli, 2 Adet.  
İmza Sirküleri Noter Tasdikli, 2 Adet  
Şirket Ortaklarının Kimlik Bilgileri Noter tasdikli ya da muhtarlıktan alınan kimlik sureti, 2 adet  
Vergi Levhası Noter Tasdikli, 2 Adet